Lisbeth Stenberg (red.)

Lisbeth Stenbergbibliotekarie och docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, disputerade 2001 på en avhandling om Selma Lagerlöf som har titeln En genialisk lek. Kritik och överskridande i Selma Lagerlöfs tidiga författarskap. Hon lyfter där bland annat fram ett stort antal okända dikter som Lagerlöf skrev före Gösta Berlings saga. I diverse artiklar har hon sedan fördjupat sina studier i författarskapet. I den år 2009 utkomna boken I kärlekens namn…Människosynen, den nya kvinnan och framtidens samhälle i fem litteraturdebatter 1881–1909 uppmärksammar hon Lagerlöfs mentorer Sophie Adlersparre och Eva Fryxell som betydelsefulla ideologer och kritiker som verkade för kvinnosaken. Stenberg har även publicerat sig inom områdena biblioteks- och folkbildningshistoria. Sedan 2002 är hon ledamot av styrelsen för Selma Lagerlöf-sällskapet.

Utgivning